CONTACTAR

Turisme responsable

Drets i Deures dels usuaris turístics

Llei 13/2002 del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

 

Article 30

Drets dels usuaris turístics

 

Els usuaris turístics tenen dret a:

a) Rebre informació objectiva, prèvia, exacta i completa sobre les condicions de prestació dels serveis que se’ls ofereixen.

b) Rebre les prestacions i els serveis turístics en les condicions ofertes o pactades amb l’empresa o la persona prestadora, o en les condicions que corresponguin a la categoria de l’establiment turístic.

c) Obtenir els documents acreditatius dels termes de la contractació i les factures pels serveis abonats, emeses d’acord amb la normativa vigent.

d) Tenir garantida llur seguretat i la de llurs béns en els establiments i els serveis que utilitzin, en els termes establerts legalment.

e) Tenir garantida la tranquil·litat i la intimitat, d’acord amb les característiques de l’establiment que utilitzin i de l’entorn en què es trobin.

f) Formular les reclamacions que considerin pertinents i obtenir sense dilacions el full oficial per a plantejar-les i l’orientació adequada per a emplenar-lo.

g) Sol·licitar i obtenir les actuacions dels òrgans arbitrals regulades per la legislació aplicable.

h) Sol·licitar i rebre l’auxili de les administracions turístiques, quan sigui necessari per a la defensa de llurs drets com a usuaris turístics, amb independència de llur origen i de llur destinació i sens perjudici de les competències d’altres òrgans i autoritats.

i) Sol·licitar i rebre una informació turística de qualitat en els establiments que utilitzin i en les oficines de turisme.

 

 

 

 

Article 31

Deures dels usuaris turístics

 

Els usuaris turístics tenen el deure de:

  1. a) Complir les condicions pactades en els termes de la contractació amb els titulars de les empreses o els establiments turístics.
  2. b) Pagar el preu dels serveis turístics en el lloc, la forma i el temps convinguts.
  3. c) Respectar els reglaments d’ús o de règim interior, sempre que no siguin contraris al que estableixen aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen, i les normes generals de convivència i d’higiene.
  4. d) Respectar els establiments, les instal·lacions, els béns i els serveis que les empreses turístiques posin a llur disposició.
  5. c) Respectar els valors ambientals, culturals o d’altra classe dels recursos turístics que utilitzin o visitin.

 

 

Santa Susanna és Natura. Descobreix-ho!

Completa les vacances a Santa Susanna amb una selecció d’experiències recomanades.